National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển công nghiệp nông thôn ở ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển công nghiệp nông thôn ở ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh


Tiêu đề: Phát triển công nghiệp nông thôn ở ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phát triển công nghiệp nông thôn ở ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx