National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu trạng thái ứng suất của cọc và chọn đầu búa theo lý thuyết va chạm

Nghiên cứu trạng thái ứng suất của cọc và chọn đầu búa theo lý thuyết va chạm


Tiêu đề: Nghiên cứu trạng thái ứng suất của cọc và chọn đầu búa theo lý thuyết va chạm

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x