National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu nguyên liệu và công nghệ xử lý hóa học nhằm nâng cao chất lượng lụa tơ tằm Việt Nam

Nghiên cứu nguyên liệu và công nghệ xử lý hóa học nhằm nâng cao chất lượng lụa tơ tằm Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu nguyên liệu và công nghệ xử lý hóa học nhằm nâng cao chất lượng lụa tơ tằm Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x