National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sử dụng tin học để quản lí qui trình đào tạo trong một trường đại học

Sử dụng tin học để quản lí qui trình đào tạo trong một trường đại học


Tiêu đề: Sử dụng tin học để quản lí qui trình đào tạo trong một trường đại học

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x