National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sử dụng tin học để quản lí qui trình đào tạo trong một trường đại học

Sử dụng tin học để quản lí qui trình đào tạo trong một trường đại học


Tiêu đề: Sử dụng tin học để quản lí qui trình đào tạo trong một trường đại học

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Sử dụng tin học để quản lí qui trình đào tạo trong một trường đại học


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx