National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một phương pháp nhận dạng lời Việt áp dụng phương pháp kết hợp mạng Nơron với mô hình markov ẩn cho các hệ thống nhận dạng lời Việt

Một phương pháp nhận dạng lời Việt áp dụng phương pháp kết hợp mạng Nơron với mô hình markov ẩn cho các hệ thống nhận dạng lời Việt


Tiêu đề: Một phương pháp nhận dạng lời Việt áp dụng phương pháp kết hợp mạng Nơron với mô hình markov ẩn cho các hệ thống nhận dạng lời Việt

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x