National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xu hướng phát triển của kinh tế hộ nông dân trong kinh tế thị trường ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long

Xu hướng phát triển của kinh tế hộ nông dân trong kinh tế thị trường ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long


Tiêu đề: Xu hướng phát triển của kinh tế hộ nông dân trong kinh tế thị trường ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x