National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Studies on a new fathogenic proteobacterium isolated from Chickens

Studies on a new fathogenic proteobacterium isolated from Chickens


Tiêu đề: Studies on a new fathogenic proteobacterium isolated from Chickens

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x