National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các nhà quản trị doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các nhà quản trị doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam


Tiêu đề: Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các nhà quản trị doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các nhà quản trị doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx