National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > In vitro and in vivo evaluation of the role of complement in the cleavance of liposomes

In vitro and in vivo evaluation of the role of complement in the cleavance of liposomes


Tiêu đề: In vitro and in vivo evaluation of the role of complement in the cleavance of liposomes

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — In vitro and in vivo evaluation of the role of complement in the cleavance of liposomes


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx