National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam

Tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam


Tiêu đề: Tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x