National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam

Tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam


Tiêu đề: Tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx