National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Thực trạng đầu tư giáo dục ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục

Thực trạng đầu tư giáo dục ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục


Tiêu đề: Thực trạng đầu tư giáo dục ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Thực trạng đầu tư giáo dục ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx