National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam theo quan điểm hệ thống

Đổi mới quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam theo quan điểm hệ thống


Tiêu đề: Đổi mới quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam theo quan điểm hệ thống

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x