National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu và sức sản xuất góp phần đánh giá thực trạng đàn bò Holstein Friesian tại Mộc Châu - Sơn La

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu và sức sản xuất góp phần đánh giá thực trạng đàn bò Holstein Friesian tại Mộc Châu - Sơn La


Tiêu đề: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu và sức sản xuất góp phần đánh giá thực trạng đàn bò Holstein Friesian tại Mộc Châu - Sơn La

Có sẵn trong thư viện: 2000 - 2000 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x